Operatorem strony internetowej www.ajm-alarmex.pl (zwanej dalej Stroną) jest AJM ALARMEX Jacek Majchrzak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zieleńskiej 7, 61-059 Poznań, NIP: 7811205811, REGON: 634485392.

I. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Strony jest sprzedaż produktów i usług.
2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.
3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego (zwanego dalej „KC”).
Użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) sformułowania mają następujące znaczenia:
Towary – towary prezentowane na Stronie;
Usługi – usługi prezentowane na Stronie;
Sprzedawca – operator Strony;
Klient – każdy klient nabywający Towary lub Usługi;
Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar lub Usługę w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Użytkownik – każda osoba odwiedzające Stronę;
Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na Stronie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje zakupów za pośrednictwem Strony;
Twoje konto – zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Strona produktowa – strona, na której przedstawione są informacje na temat Towaru lub Usługi.
Korzystanie ze Strony i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu wraz z załącznikami.

II. Realizacja zamówień

Warunkiem dokonania zakupu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru lub Usługi.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail, podany podczas procesu składania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Celem ułatwienia procesu sprzedaży oraz jej etapów następujących, Klient jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o adresie e-mail i numerze telefonu, dokonując wprowadzenia danych na Stronie.
Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego licząc od godziny 10:00 najbliższego następnego dnia roboczego.

Odmowa przyjęcia zamówienia lub nieprzyjęcie go nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
Towar lub Usługa są niedostępne;
nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w odpowiedzi nowy czas realizacji zamówienia.
Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z przesyłką, pojawią się po dokonaniu wyboru formy doręczenia i formy płatności w podsumowaniu zamówienia.
Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta zgłoszone w trakcie składania zamówienia, wystawiana jest faktura VAT. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i Usług, oraz wartości zamówień przed potwierdzeniem zamówienia i sprawdzenia prawdziwości podanych danych osobowych, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.
Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składania zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.

III. Ceny i polityka cenowa

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na Stronie, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.
W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie niezrealizowanemu zamówieniu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV. Formy płatności

Zapłaty za zamówiony Towar i Usługę, Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę;
przelewem elektronicznym (e-przelewem), przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta, przelewem zwykłym lub kartą płatniczą – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
osobiście:
a) w siedzibie Sprzedawcy – w przypadku Towarów,
b) w miejscu wykonywania Usługi – w przypadku Towarów i Usług.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych niż wymienione w pkt. 1 form płatności, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
W przypadku wybranych Towarów lub Usług Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Dostawa Towarów

Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską, na koszt Klienta. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.
Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze.
Dostawy są realizowane w ciągu 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu:
zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w pkt. IV 1 b) Regulaminu ,
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. IV 1 a) Regulaminu.

Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o rozpoczęciu przetwarzania zamówienia, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w zamówieniu. Rozpoczęcie przetwarzania zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem i uznaniem oferty.
Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki wysyłanej na wskazany przez Klienta adres dostawy.
W przypadku zakupu produktów wielkogabarytowych cena wysyłki ustalana jest indywidualnie.
Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, winno się sporządzić protokół szkody.
Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście w siedzibie Operatora Strony, po uprzednim umówieniu się. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

VI. Reklamacje i zwroty – klienci nie będący konsumentami

Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się obecnie obowiązujące przepisy KC.
Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty – konsumenci

Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta.
Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, na podany na Stronie adres e-mail lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

VIII. Gwarancja i serwis

Gwarancja udzielana jest na Towary i Usługi wówczas, gdy jest to wyraźne wskazane na stronie produktowej.
Jej udzielenie uzależnione jest od specyfiki produktu, sposobu jego użytkowania lub wymogów stawianych bezpośrednio bez producenta.

IX. Wysyłka towarów do Sprzedawcy – reklamacje, zwroty, serwis i gwarancja

Na każdej paczce wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera do Sprzedawcy, musi widnieć numer zamówienia/zgłoszenia. W przeciwnym razie Towar nie zostanie odebrany przez Sprzedawcę i zostanie automatycznie odesłany do nadawcy na jego koszt.

X. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.
Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przelewu podawane przez Użytkownika w trakcie realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury www.przelewy24.pl używającej bezpiecznych technik.

XI. Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania ze Strony, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, komunikacji marketingowo-sprzedażowej, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane, poprzez zwrócenie się z prośbą do operatora Strony o dokonanie danej czynności.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług serwisu i możliwość składania zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
Obsługa prawna: Mobi Prawnik. Wszystkie nazwy Towarów i Usług oferowanych do sprzedaży na Stronie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
Operator Strony nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Załącznik nr1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Dane Konsumenta:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

AJM ALARMEX Jacek Majchrzak
ul. Zieleńska 7, 61-059 Poznań

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy ……….. z dnia …………. .

…………………………………..
Czytelna data i podpis